W nawiązaniu do artykułu pt. „Konsylia rzadziej, wskaźniki w dół, bez rejestrów. Czy o taki pakiet chodzi?”, który został opublikowany 25 stycznia 2017 r. na portalu Rynek Zdrowia, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

Konsylia lekarskie

Projekt, który był rozpatrywany 25 stycznia 2017 r. przez Komisję Zdrowia, nie wprowadza żadnych przepisów dotyczących konsyliów, ani nie modyfikuje dotychczas obowiązujących. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie reguluje, ani w żadnym miejscu nie odnosi się do przepisów dotyczących konsyliów. Tę kwestię reguluje tzw. rozporządzenie koszykowe z zakresu leczenia szpitalnego.

Projekt nowelizacji tego rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji publicznych w ramach odrębnego procesu legislacyjnego, po uchwaleniu ustawy

Uwagi zgłoszone na Komisji Zdrowia nie odnosiły się więc do rozpatrywanego projektu ustawy. Dotyczyły one materiałów roboczych zawierających jedynie zarys zmian, które mogłyby ewentualnie zostać zaproponowane w projektach rozporządzeń. Obok utrzymania zasady organizacji konsyliów zaproponowano w nich wprowadzenie możliwości odstąpienia od ich zwoływania w  uzasadnionych medycznie przypadkach, co powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Wstępne propozycje zasygnalizowane w tych materiałach nie są jednak przedmiotem jakichkolwiek prowadzonych obecnie  prac legislacyjnych.

Przekazywanie informacji  do Krajowego Rejestru Nowotworów

Nowelizowana ustawa nie znosi obowiązku przekazywania do Krajowego Rejestru Nowotworów informacji o zachorowalności na nowotwory złośliwe. Zaproponowane zmiany uchylają przepis, który nakłada obowiązki:

  • bezpośredniego przekazywania informacji do KRN przez lekarza stwierdzającego nowotwór,
  • umieszczania informacji o numerze Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego na karcie DiLO.

Proponujemy zniesienie tych obowiązków, ponieważ nie poprawiły one zgłaszalności i jakości danych, które są przekazywane do Krajowego Rejestru Nowotworów.

Niezmiennie podstawę do przekazywania informacji o zachorowalności na nowotwory złośliwe stanowi wydawane co roku rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zgłoszeń do Krajowego Rejestru Nowotworów dokonuje się według karty MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego.

Wskaźniki jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach znosi wskaźniki jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej, jednak projakościowe podejście do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jest przedmiotem prac legislacyjnych w ramach dwóch innych projektów ustaw.

Zmiany dotyczące klinicznych wskaźników jakości to element szerszych prac, które są prowadzone w odniesieniu do jakości w ochronie zdrowia.

W ostatnim czasie do konsultacji publicznych przekazano:

Pierwszy z tych projektów zobowiązuje świadczeniodawców do monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Drugi z tych projektów wprowadza wewnętrzny system monitorowania jakości i bezpieczeństwa pacjenta oraz system monitorowania klinicznych wskaźników jakości w oparciu o rejestry medyczne. Będą one ukierunkowane na monitorowanie i ocenę bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Powered by WPeMatico