W nawiązaniu do artykułu „Lekarze rodzinni: sieć szpitali zniszczy poradnie”, opublikowanego 15 listopada 2017 r. w „Rzeczpospolitej”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Czego dotyczą kryteria wyboru ofert

Szczegółowe kryteria wyboru ofert to warunki, które decydują o miejscu oferty w rankingu wszystkich ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które nie podlegały odrzuceniu.

Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się według kryteriów wyboru ofert takich jak: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość i cena świadczeń.

W przypadku uzyskania jednakowej łącznej oceny oferty przez co najmniej dwóch oferentów kryterium różnicującym oferty stanowi ocena uzyskana w kolejności według ww. kryteriów, co oznacza, że podmioty, które oferują wyższą jakość świadczeń i ich kompleksowość, są oceniane wyżej.

Kiedy stosuje się kryteria wyboru ofert

Kryteria oceny ofert stosowane są wyłącznie w warunkach istnienia konkurencji na danym obszarze kontraktowania. W pozostałych przypadkach oferenci będą zobowiązani spełniać wymagania tzw. rozporządzenia koszykowego.

Przepisów dotyczących zawierania umów w trybie konkursu ofert i rokowań nie stosuje się w odniesieniu do świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w ramach profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń wskazanych dla poszczególnych świadczeniodawców.

Świadczeniodawcy zakwalifikowani do PSZ, udzielający w jego ramach świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w odpowiednich przychodniach przyszpitalnych, nie będą brać udziału w konkursach ofert o udzielanie tych samych zakresów świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które objęte są PSZ, z pozostałymi oferentami, którzy funkcjonują poza PSZ.

Teza o konkurowaniu tych podmiotów w przedstawionej sytuacji nie jest więc prawdziwa.

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.)

Powered by WPeMatico