Wyjaśnienia do artykułu pt. „Ból w drodze do szpitala może być mniejszy” opublikowanego w Rzeczypospolitej (27.02.2018)

Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego zawiera listę leków, do samodzielnego podawania których jest uprawniony ratownik medyczny podczas akcji ratunkowej. Są wśród nich również następujące leki o działaniu przeciwbólowym:

Nazwa międzynarodowa leku Postać
Acidum acetylsalicylicum Tabletki
Fentanylum roztwór do wstrzykiwań
Ibuprofenum Tabletki
Ketoprofenum tabletki, roztwór do wstrzykiwań
Metamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań
Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań
Paracetamolum czopki, tabletki, roztwór do wstrzykiwań

Powyższy zestaw leków pozwala na leczenie przeciwbólowe pacjentów w każdym wieku, z bólem o różnym nasileniu i przyczynie, od leków o działaniu łagodnym, jak paracetamolum, czy acidum acetylsalicylicum po fantanylum i morphini sulfas, czyli silnie działające leki narkotyczne. Do dyspozycji ratowników medycznych jest też preparat działający jako antagonista leków narkotycznych, czyli naloxoni hydrochloridum. Pozwala on na odwrócenie niekorzystnego wpływu leków narkotycznych na ośrodek oddechowy, polegający na jego supresji.

Takie same uprawnienia do samodzielnego podawania leków, jak opisane powyżej mają pielęgniarki systemu w zespołach ratownictwa medycznego.

 

Kształcenie w zawodach w ratownictwie medycznym obejmuje leczenie bólu

Programy nauczania przed – i podyplomowego w zawodach reprezentowanych w ratownictwie medycznym obejmują m. in. zasady diagnozowania bólu i postępowania przeciwbólowego, zaś personel medyczny ma ustawowy obowiązek postępowania zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz z należytą starannością.

Tym samym osobom wykonującym zawód medyczny w systemie PRM zostały dostarczone wszelkie narzędzia, w tym również prawne, do wdrożenia prawidłowego postępowania z pacjentem znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, doznającym silnego bólu.

Badania przeprowadzone przez prof. A. Basińskiego dotyczyły 30 tys. wyjazdów pogotowia w województwie pomorskim, co stanowi niespełna 1 % wyjazdów realizowanych w całym kraju rocznie. Od października 2017 r. we wszystkich dyspozytorniach medycznych i zespołach ratownictwa medycznego wdrożony został System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, który pozwala na zebranie pełnych danych co do postępowania wszystkich zespołów ratownictwa medycznego. Dopiero taki materiał może stanowić podstawę do dokonywania ewentualnych analiz i wyciąga wniosków co do potrzeby zmian w obowiązujących przepisach lub wprowadzania nowych regulacji.

 

Standardy postępowania przeciwbólowego powinny być opracowane przez właściwe towarzystwo naukowe

W tym miejscu należy przypomnieć, że art. 11 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pozwala na ogłoszenie w drodze obwieszczenia, zaleceń dotyczących sposobu diagnostyki i leczenia, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny, opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia będące zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w danej dziedzinie medycyny.

Tym samym standardy dotyczące postępowania przeciwbólowego powinny być opracowane przez właściwe towarzystwo naukowe, którym w danym przypadku są towarzystwa zrzeszające specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz specjalistów w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Powered by WPeMatico