W związku z pytaniami dotyczącymi konkursu, organizator ogłasza co następuje:

  1. Ogłoszeniodawca dopuszcza możliwość realizacji zadania poprzez wykonanie badania w wybranych województwach i ekstrapolacji wyników na cały kraj.
  2. Ogłoszeniodawca nie przewiduje możliwości przeprowadzania badania o charakterze prospektywnym dotyczącego planów odnośnie karmienia piersią. Badanie służy określeniu bieżącej sytuacji w Polsce w zakresie związanym z karmieniem piersią, w tym doświadczeń matek małych dzieci, jak i rozpowszechnienia i długości karmienia piersią. Celem badania jest uzyskanie aktualnych danych, które pozwolą na planowanie działań z zakresu promowania i wspierania karmienia piersią w Polsce.
  3. Organizator doprecyzowuje grupę docelową badania. W opisie przedmiotu konkursu organizator posługuje się sformułowaniem „badanie zostanie przeprowadzone na grupie kobiet reprezentatywnej dla Polski” oraz określa grupę docelową dla badania „matki małych dzieci”. Badanie powinno zostać przeprowadzone wśród matek małych dzieci, tak aby dotyczyło aktualnej sytuacji. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie przez okres 6 miesięcy oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia 2 roku życia i dłużej. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca wyłączne karmienie piersią przez okres 6 miesięcy i kontynuację karmienia piersią co najmniej do ukończenia roku i dłużej.
  4. Ogłoszenie konkursowe nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się możliwości składania kilku ofert przez tego samego oferenta w jednym konkursie.
  5. Ogłoszeniodawca nie przewiduje możliwości przeprowadzania badania za pomocą ankiety w Internecie.

Wyjaśnienia dotyczą konkursu na zadanie: 1.2.4h Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią

Powered by WPeMatico