W nawiązaniu do artykułu „2 miliony pacjentów stracą lekarza rodzinnego”, opublikowanego dziś w „Super Expressie”, wyjaśniamy, że zawiera on informacje, które wprowadzają pacjentów w błąd.

 

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej i został on przekazany do prac parlamentarnych. Pierwsze czytanie odbyło się 27 września br.

Podstawowa opieka zdrowotna będzie oparta na medycynie rodzinnej. Docelowo lekarzem POZ będą mogli być lekarze:

  • z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej,
  • którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej,
  • którzy posiadają specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej,
  • ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii (I lub II stopnia lub tytuł specjalisty).

Z względu na niedobór kadry lekarskiej ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej przyjęliśmy, że lekarzem POZ będzie również lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub w dziedzinie chorób wewnętrznych (I lub II stopnia lub tytuł specjalisty), który rozpoczął udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ przed 31 grudnia 2024 r.

 

Zasada poszanowania praw nabytych – uwzględniona

Projekt uwzględnia również zasadę poszanowania praw nabytych – na podstawie art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172). To oznacza, że wszyscy lekarze, którzy nabyli prawo do udzielania świadczeń w POZ w 2007 roku, będą mogli ich udzielać na zasadach określonych w ww. przepisach, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 14 ust. 3, którzy tracą z mocy wskazanej ustawy możliwość udzielania świadczeń z dniem 31 grudnia 2017 roku. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej nie wprowadza zmian w tym zakresie.

 

Dyrektywa unijna a system ochrony zdrowia w Polsce

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za organizację krajowych systemów opieki zdrowotnej oraz za świadczenie usług zdrowotnych. Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ustanawia zasady uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Dyrektywa ta nie zawiera żadnych postanowień, które wpływałyby na organizację systemu ochrony zdrowia w państwach członkowskich.

Nie istnieje żaden przepis unijny, który nakazywałby posiadanie konkretnych kwalifikacji przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Dyrektywa, o której mowa, harmonizuje kwalifikacje lekarza specjalisty (między innymi lekarza ogólnego – General Practitioner, czyli lekarza posiadającego konkretną, zharmonizowaną w ramach całej UE specjalizację, którego  odpowiednikiem w Polsce jest lekarz z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, a nie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (stanowisko pracy).

 

Podstawa prawna

  • Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
  • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. WE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172)

Powered by WPeMatico