W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nowych limitów na pieluchomajtki przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

3 marca 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrób medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 281), które m.in. zwiększa limit ilościowy na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc. Zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty organizacji pacjentów (m.in. Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti).

W ramach prowadzonych konsultacji publicznych w 2017 r. Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti zgłosiło m.in.:

  • potrzebę zwiększenia limitów ilościowych do przynajmniej 90 sztuk miesięcznie przy zachowaniu dotychczasowych limitów cenowych,
  • zastąpienia w katalogu osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na środki absorpcyjne lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej na lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Staramy się sukcesywnie wprowadzać zmiany w zakresie refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Zmiany od 1 czerwca 2017 r.

Od 1 czerwca 2017 r. zlecenie na wyroby medyczne na materiały absorpcyjne może wystawiać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych oraz pielęgniarka i położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 i 2020).

Zmiany od 3 marca 2018 r.

Po przeprowadzeniu analiz i konsultacji z NFZ uwzględniliśmy kolejny postulat zgłoszony m.in. przez Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti i zwiększyliśmy limit ilościowy środków absorpcyjnych z 60 do 90 sztuk miesięcznie, przy pozostawieniu dotychczasowych limitów.

Koszty

Zgodnie z danymi NFZ w 2017 r. na środki absorpcyjne przeznaczono ponad 181 mln zł. Jest to prawie ¼ całego budżetu przewidzianego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie (stan dzień 2 marca 2018 r., za okres od stycznia do października 2017 r.)

Stale dążymy do zwiększenia dostępności wyrobów medycznych oraz do poprawy jakości życia pacjentów, którzy takiego zaopatrzenia wymagają, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania całkowicie lub częściowo uwzględniające postulaty organizacji pacjentów.

Informowaliśmy o zmianach

Jak informowaliśmy w komunikacie z 12 lutego 2018 r., część uwag – które wpłynęły do resortu w ramach konsultacji publicznych do projektu nowelizacji – wymagają dalszych analiz ze względu na ich możliwy wpływ na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy to przede wszystkim postulatów m.in. w zakresie zwiększenia limitów finansowania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.) w lp. 100 i 101 załącznika określają środki absorpcyjne, nie wskazując przy tym ceny jednostkowej za wyrób, a jedynie maksymalną liczbę wyrobów, którą może przepisać lekarz tj. „do 90 sztuk” i limit finansowy. Wynika z tego, że o ile limit ilościowy może ulegać zmianie (np. pacjent wykupi 60 sztuk), o tyle limit finansowy pozostaje stały.

W odniesieniu do reinterpretacji limitu cenowego przez oddziały wojewódzkie NFZ (OW NFZ), informujemy, że w związku z nowelizacją OW NFZ musiały aneksować umowy z częścią świadczeniodawców w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zgodnie z zarządzeniem Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne świadczeniodawca (sklep medyczny lub apteka) jest zobowiązany do zgłoszenia co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia. Świadczeniodawcy musieli więc przedstawić co najmniej jeden wyrób medycznych z grupy środków absorpcyjnych, który mieści się w tym limicie.

Zgodnie z informacjami podanym przez NFZ, w większości przypadków wyroby z grupy środków absorpcyjnych, które mieszczą się w tzw. limicie, są wyrobami dotychczas refundowanymi, a świadczeniodawcy obniżyli ich cenę za sztukę.

Czytaj więcej w komunikacie z 12 lutego 2018 r.

Powered by WPeMatico