Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza

podmioty lecznicze, które realizują świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne, do udziału w postępowaniu dotyczącym nawiązania współpracy z Agencją. Współpraca polegać będzie na przygotowywaniu i przekazywaniu danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach umowy Agencja nawiąże też współpracę mającą na celu opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz współtworzenie rozwiązań informatycznych niezbędnych do zbierania danych.

 Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/od 12 czerwca 2017 roku

Powered by WPeMatico