1. Oferty, przygotowane zgodnie z zamieszczonym wzorem, prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: i.slowik@mz.gov.pl w terminie: do dnia 21.04.2017 r. do godz. 12:00 lub złożyć osobiście pod adresem: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Warszawa, ul. Długa 38/40, pokój 137.
 2. W tytule proszę wpisać: „Konferencja SPPW”.
 3. Kwota brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie koszty jego wykonania zgodnie z warunkami wskazanymi w SOPZ.
 4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 5. Kryterium wyboru Wykonawcy:

100 % – cena

 1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi (przynajmniej jedna z nich powinna być zorganizowana poza granicami Polski) o wartości min. 80 000, 00 PLN brutto każda, polegające na organizacji i obsłudze imprez takich jak: konferencje, seminaria, warsztaty dla co najmniej 30 osób każda. Wykaz wykonanych usług powinien być przedstawiony na formularzu załącznika nr 1 do oferty.
 2. Z tytułu złożenia oferty Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru wykonawcy.
 4. Szczegółowe warunki, na jakich wykonywana będzie umowa, zawarte są w załączonym wzorze umowy i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Warunki wskazane w ww. dokumentach nie podlegają negocjacjom.
 5. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.
 6. Oferty należy składać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 00 213 oraz (22) 53 00 263.

Powered by WPeMatico