1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 7 usług gastronomicznych (dostarczenia posiłków tj. serwis kawowy ciągły oraz obiad) w trakcie seminariów realizowanych na potrzeby Wydziału Koordynacji Polityki Rozwoju Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. zgodnie z wymogami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i wzorze umowy. Zamawiający przewiduje udział 50 osób na każdym z seminariów.
 2. Oferty, przygotowane zgodnie z zamieszczonym wzorem, prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: malgorzatamajewska@mz.gov.pl do dnia 8.05.2017 r. do godz. 14:00 lub złożyć osobiście pod adresem: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Warszawa, ul. Długa 38/40, pokój 129.
 3. W tytule proszę wpisać: „Oferta na usługę gastronomiczną”.
 4. Kwota brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie koszty jego wykonania zgodnie z warunkami wskazanymi w SOPZ.
 5. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami
  w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 6. Kryterium wyboru Wykonawcy: 100 % – cena
 1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na jednoczesnej obsłudze gastronomicznej grupy co najmniej 50 osób.
 2. Z tytułu złożenia oferty Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru wykonawcy.
 4. Szczegółowe warunki, na jakich wykonywana będzie umowa, zawarte są w załączonym wzorze umowy i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Warunki wskazane w ww. dokumentach nie podlegają negocjacjom.
 5. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.
 6. Oferty należy składać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 00 328.

Powered by WPeMatico