Zarządzenie Nr 35/2018/DSOZzmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty
realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem
w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży…

Powered by WPeMatico