Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy ul. Księdza Ryszarda Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie obejmujące:

 • prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • tytuł zawodowy lekarza,
 • tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

 

Kandydaci powinni przedłożyć:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument stwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, przy czym kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, a poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy” należy:

 • przesłać do 5 maja 2017 roku do godz. 14:00 na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

ul. Księdza Ryszarda Markwarta 8

85-015 Bydgoszcz

 • lub złożyć w tym samym terminie na ww.  adres w sekretariacie pok. 230 (w obu przypadkach decyduje data wpływu).

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy ul. Księdza Ryszarda Markwarta 8 podczas rozmów kwalifikacyjnych, o których terminie kandydaci poinformowani zostaną indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy Regionalnego Centrum w Dziale Finansowo – Księgowym.

Powered by WPeMatico