Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące wymagań w przedmiocie endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego.

W związku z wprowadzoną zmianą wymaganym będzie:

 1. w przypadku realizacji pierwotnej całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego – udokumentowana wykonana roczna liczba zabiegów co najmniej 60 totalnych aloplastyk stawu biodrowego, potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych), lub
 2. w przypadku realizacji pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (całkowitej lub połowiczej) – udokumentowana wykonana roczna liczba zabiegów co najmniej 40 aloplastyk stawu kolanowego, potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych);
 3. w przypadku realizacji operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego wymagających częściowej lub całkowitej wymiany endoprotezy również z koniecznością odtworzenia łożyska kostnego – udokumentowana wykonana liczba zabiegów co najmniej 20 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego w okresie 3 lat, potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu  (nie dotyczy oddziałów dziecięcych);
 4. obowiązek dokonywania okresowej (co najmniej raz w roku) analizy zdarzeń niepożądanych, w tym co najmniej przyczyn zgonów, wydłużenia czasu hospitalizacji oraz powikłań (procentowy współczynnik powikłań występujących w ciągu 7-90 dni po zabiegach, procentowy współczynnik ponownych przyjęć w ciągu 30 dni po zabiegach) i przekazywania informacji w tym zakresie konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zmiana ma na celu właściwe zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienie ich wysokiej jakości.

 

Efekty wprowadzonych zmian

Efektem wprowadzonych zmian będzie:

 • poprawa jakości realizowanych świadczeń;
 • właściwe zabezpieczenie ww. świadczeń;
 • zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych (tj. ekonomiczny efekt skali);
 • usprawnienie poziomu technicznego wykonania operacji zarówno na poziomie planowania jak i realizacji świadczenia;
 • zapewnienie warunków do ostatecznego powstania świadczenia kompleksowego.

Wprowadzenie zmian nie wpłynie na liczbę wykonywanych świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego.

Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia realizują procedurę informowania pacjentów o zakończeniu wykonywania umowy o udzielanie świadczeń z przedmiotowego zakresu przez świadczeniodawców, u których pacjenci zostali wpisani na listę oczekujących, jednocześnie wskazując pozostałe placówki udzielające świadczeń w tym samym zakresie.

Poniżej znajduje się mapa Polski z podziałem na województwa, przedstawiająca poziom zabezpieczenia realizacji świadczeń przez ośrodki, które od dnia 1 stycznia 2018 r. realizują świadczenia z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz endoprotezoplastyk rewizyjnych, stanowiąca jednocześnie informację o zabezpieczeniu potrzeb pacjentów w tym zakresie.

 

Rys. – Świadczeniodawcy spełniający wymagania z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego/ kolanowego oraz endoprotezoplastyk rewizyjnych (obszar – 50 km) – stan na dzień 24.11.2017 r.

Podstawa Prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada  2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U.  poz. 2295)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 918)

Powered by WPeMatico