30 listopada 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy o działalności leczniczej. Dotyczy ona podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują program dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Jeśli do końca roku nie zrealizują programu choćby częściowo, powinny wystąpić do właściwych inspektorów sanitarnych z wnioskiem o wydanie opinii, stwierdzającej, że niespełnianie tych wymagań nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów.

Dołączona do wniosku analiza ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, w kontekście udzielanych świadczeń zdrowotnych, znacznie usprawni postępowanie prowadzone przez inspektorów.

Podstawa prawna:

  • Art. 207 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).

Powered by WPeMatico